ลาว
หลวงพระบาง สบาย...สบาย
เที่ยวหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ราคา 11,559 บาท