รายละเอียดทัวร์
บินตรง !! เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
ราคา 19,900 บาท

บินตรง !! เชียงใหม่ คุนหมิง

ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน (8L)

  • ชมความงดงาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกะเช้า)
  • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
  • ชมความงดงามของทุ่งหญ้าน่าพาไห่
  • ชมความงดงามของ วัดลามะจงซ้านหลิน
  • ชมความงดงามของ เมืองโบราณลี่เจี่ยง
  • เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด /สุกี้ปลาแซลมอล/ อาหารจีนกวางตุ้ง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
  • รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) เรียบร้อยแล้วจ้า

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 01- 06 ก.ค. 61

19,900.-

วันที่ 25-30 ก.ค. 61

25,900.-

วันที่ 08-13 ส.ค. 61

25,900.-

วันที่ 24-29 ส.ค. 61

25,900.-

 
รายการ B L D โรงแรมที่พัก
1เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง 8L810 (1405-1630น.)
2.ต้าหลี่- ผ่านชม เจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณจงเตี้ยน


 
TIAN RUI SUNSHIE HOTEL หรือเทียบเท่า
3.วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง


 
LUCKY DRAGON HOTELหรือเทียบเท่า
4.ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSIONLIJIANG  อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่

 

MAN JIANG HONG HOLIFAY HOTEL หรือเทียบเท่า
5.ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้ง

 

GAO YUAN MINGZHU HOTEL
หรือเทียบเท่า
6.คุนหมิง-เชียงใหม่ 8L809 (1225-1305)