รายละเอียดทัวร์
Tokyo Fuji 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ROGRAM
TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก TOKYO DISNEYLAND
วันที่ 5 ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

FLIGHTS
NOK SCOOT
DEPARTURE FLIGHT: XW102 DMK - NRT (02.20-10.25)
ARRIVAL FLIGHT: XW101 NRT - DMK (13.55-18.25)

PRICE
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 27,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 19,900
พักเดี่ยว 7,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,900
มัดจำ 15,000