รายละเอียดทัวร์
TOKYO STRONG WINTER 5D3N
เริ่มต้น 24,999 บาท

TOKYO STRONG WINTER 5D3N

เล่นสกีสุดมันส์ท้าลมหนาว   อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ออนเซ็นต้นตำรับ

**แจกน้ำฟรี วันละ 1 ขวด**

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

 11 - 15 มกราคม 2562

25,999

8,000

12 – 16 / 15 - 19  มกราคม 2562

24,999

8,000

17 – 21 / 18 - 22  มกราคม 2562

25,999

8,000

19 – 23 / 22 - 26  มกราคม 2562

24,999

8,000

23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 มกราคม 2562

25,999

8,000

29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 / 30 ม.ค. - 03 ก.พ.  2562

24,999

8,000

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562

25,999

8,000

01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

02 – 06 / 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562

24,999

8,000

06 – 10 / 07 - 11 / 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

09 – 13 / 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

24,999

8,000

13 – 17 /14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

15 - 19 / 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันหยุด)

26,999

8,000

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562

24,999

8,000

20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 / 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562

24,999

8,000

27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 / 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562

25,999

8,000

01 - 05 มีนาคม 2562

26,999

8,000

02 – 06 / 05 - 09 มีนาคม 2562

25,999

8,000

06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 มีนาคม 2562

26,999

8,000

09 – 13 / 12 - 16  มีนาคม 2562

25,999

8,000

13 – 17 / 14 - 18 / 15 - 19 มีนาคม 2562

26,999

8,000

16 - 20 มีนาคม 2562

25,999

8,000

19 - 23 มีนาคม 2562

26,999

8,000 

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 9,000 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อ/ท่าน***

วันแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง         นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์์

วันที่สาม        ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน

วันที่สี่            อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ห้า          กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง