รายละเอียดทัวร์
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย
ราคา 14,889 บาท
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย

3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)

 

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
- พระราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-คุกตวลสเลง-ตลาดซาทะไม
- ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบำอัปสร
- ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด
- พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง -

ตลาดซาทะไม

X

O

O

RIVER PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

2

พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม -

ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา

O

O

O

CITY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน -

ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

O

O

X

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

24-26 / 25-27 พ.ย. 60

14,889.-

14,889.-

14,889.-

2,900.-

02-04 / 08-10 / 09-11 / 16-18 ธ.ค. 60

15,889.-

15,889.-

15,889.-

2,900.-

03-05 ธ.ค. 60

17,889.-

17,889.-

17,889.-

2,900.-

15-17 ธ.ค. 60

14,889.-

14,889.-

14,889.-

2,900.-

22-24 / 23-25 / 29-31 ธ.ค. 60

18,889.-

18,889.-

18,889.-

2,900.-

30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61

31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

19,889.-

19,889.-

19,889.-

2,900.-

ราคาทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,999 บาท