รายละเอียดทัวร์
อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย
ราคา 45,999 บาท

อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย

8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE

 

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า

- ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล
- ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา
- ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
- ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

**หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 40 USD/ทริป

**ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับควมพึงพอใจในการให้บริการ**

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – พุทธคยา

O

Taj Darbar Hotel

2

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี

O

O

O

Vishali Residency Hotel

3

เวสาลี – กุสินารา

O

O

O

Imperial Hotel

4

กุสินารา – ลุมพินี

O

O

Nirvana Hotel

5

ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี

O

O

Pawan Palace Hotel

6

สาวัตถี – พาราณสี

O

O

The Amayaa Hotel

7

พาราณสี – พุทธคยา

O

O

Taj Darbar Hotel

8

พุทธคยา – กรุงเทพฯ

O
 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ : 08-15 พ.ย. 60                 

45,999

44,999

43,999

12,999

วันที่ : 28 พ.ย.  – 05 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

วันที่ : 03 – 10 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

วันที่ :  05 – 12 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

วันที่ :  13 – 20 ม.ค. 61

46,999

45,999

44,999

12,999