รายละเอียดทัวร์
บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย
ราคา 21,999 บาท

บรูไน อินโดนีเซีย

ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย

5 วัน 4 คืน  โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์

 

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า

- ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
- ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
- ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
- ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
- ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

 

*** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป***
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา

X

Quest Hotel

2

สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง

O

O

O

Lava View Lodge

3

เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

O

O

O

Quest Hotel

4

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

O

O

Orchid Garden Hotel

5

บรูไน-กรุงเทพฯ

O

X

 กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 03-07 พ.ย. 60

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 10-14 พ.ย. 60

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 17-21 พ.ย. 60

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 24-28 พ.ย. 60

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 01-05 ธ.ค. 60 (วันชาติ)

22,999

21,999

20,999

5,999

วันที่ 08-12 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 29 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61*ปีใหม่

27,999

26,999

25,999

5,999

วันที่ 05-09 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 12-16 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 19-23 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 26-30 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

วันที่ 02-06 ก.พ. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ราคาจอยแลนด์ ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บาท