รายละเอียดทัวร์
ทริปเวียดนามกลางวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560
บินตรงสู่เวียดนามโดยสายการบิน Jet Star
บินตรงสู่เวียดนามโดยสายการบิน Jet Star