รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่ สิงคโปร์ 13 - 15 ต.ค. 60
ทัวร์เชียงใหม่
ทริปเดินทางจากเชียงใหม่บินตรงสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน Silk Air เดินทางวันที่ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2560