รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่ กรุงเทพ กัมพูชา
Lanna International School ที่ไว้วางจัดให้ทางโกลเบิลทัวร์จัดกรุ๊ป  เพื่อไปศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ของกลุ่มนักเรียน ระดับ Middle school
ประเทศ : กัมพูชา
ระยะเวลาเดินทาง : 10 - 12 พ.ย. 2560
เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways