รายละเอียดทัวร์
โมโน อิตาลี (เวนิส)
ราคา 39,900 บาท

โมโน อิตาลี (เวนิส)
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก" เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก  เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป  

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2561

กุมภาพันธ์ : 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 มี.ค.

มีนาคม : 13 – 19, 20 - 26

39,900.-

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ 

2

กรุงเทพ –   ดูไบ –  เวนิส – เกาะเวนิส                  

O

SMART HOLIDAY HOTEL

3

เวนิส – มิลาน – ปาร์ม่า

O

O

O

SAN MACRO

4

ปาร์ม่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์

O

O

O

ART MIRO

5

ฟลอเรนซ์ – ซานจีมิญญาโน – เซียน่า – โรม

O

O

O

HOTEL HOLIDAY INN ROME PISANA

6

กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามบิน

O

O

NOVOTEL ROMA EST

7

ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2561

กุมภาพันธ์ : 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 มี.ค.

มีนาคม : 13 – 19, 20 – 26

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

4,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

39,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

16,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ