EURAIL PASS
“มั่นใจทุกเส้นทาง ไปกับโกลเบิลทัวร์”

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด รับทำวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่ากับสถานฑูต แต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการจัดเตรียมเอกสาร แนะนำ ข้อมูล และ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น

ประกาศจากสถานฑูตออสเตรเลีย.  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกน ลายนิ้วมือ

เปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 วีเอฟเอสโกลบอลจะเริ่มดำเนินการสำหรับ สถานทูตออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครและทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

รายชื่อประเทศที่ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
รายชื่อประเทศที่ทำความตกลงโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการตรวจลงตรา (visa) หรือการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคน เข้าเมือง (visa on arrival) ในการเข้าประเทศเหล่านี้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน