ข้อมูลท่องเที่ยว
ฟินแลนด์ (Finland) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เขตแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลบอลติก ทางด้านใต้จรดอ่าวฟินแลนด์ ทางตะวันตกจรดอ่าวบอทเนีย ประเทศฟินแลนด์มีชายแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และรัสเซีย สำหรับหมู่เกาะโอลันด์ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นั้น อยู่ภายใต้การปกครองของฟินแลนด์ แต่เป็นเขตปกครองตนเองเคยถูกรัสเซียยึดครองและเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
 • เป็นประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
 • ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย
 • ทิศตะวันตกติดกับประเทศสวีเดน
เมืองหลวง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
 • พื้นที่ 338,145 ตารางกิโลเมตร
 • พื้นที่ป่าไม้ 227,767 ตารางกิโลเมตร และมีทะเลสาป 187,888 แห่ง
 • ประชากร ประมาณ 5.5 ล้านคน
 • ภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาฟินนิช และภาษาสวีดิช สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการติดต่อธุรกิจ
หน่วยเงินตรา ยูโร (Euro)
 • ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปปี พ.ศ. 2538 และเริ่มใช้เงินสกุลยูโรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ภูมิอากาศ
 • อากาศหนาวเย็น โดยเวลาที่มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างสั้น
 • ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส (ธ.ค. – เม.ย.)
 • ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเฉลี่ยจาก 10 องศาเซลเซียสถึง15 องศาเซลเซียส (พ.ค. – มิ.ย.)
 • ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 15 องศาเซลเซียส (ก.ค. – ก.ย.)
 • ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส (ต.ค. – พ.ย.)
การเมือง การปกครอง
 • ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายต่างประเทศ
 • นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทำหน้าที่บริหารประเทศ
เศรษฐกิจ
 • ระบบเสรีนิยมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
 • ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ 75
 • นิกายออร์โธด็อกซ์ ร้อยละ 1.1
 • ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 22
 • อนุรักษ์นิยม
 • ยึดถือค่านิยมแบบตะวันตก เคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน
จุดเด่นของฟินแลนด์
 • การเริ่มต้นประกอบธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว มีภาครัฐให้การสนับสนุนและเงินเริ่มลงทุน
 • โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกและเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ
 • ประชาชนในประเทศมีการศึกษาสูง บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • นักเรียนของฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "นักเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในโลก" ประเมินจากนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนจำนวน 65 ประเทศ
 • กำลังการผลิตของฟินแลนด์เป็นอันดับที่ 31 ของโลก
 • เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือมาก
 • จากการจัดอันดับ World Audit ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นต่ำมาก
 • เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้นกำเนิดและแหล่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม R&D intensity (Research and Development) ด้านความก้าวหน้าการวิจัยโดยรวมของฟินแลนด์เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของฟินแลนด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าและการลงทุนมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศบอลติก รัสเซีย และกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
           เศรษฐกิจฟินแลนด์อยู่ในสภาวะถดถอยในระยะเวลา 3-5 ปี ที่ผ่านมา ดัชนีบ่งชี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอัตราต่ำ ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เติบโตในอัตราเพียงร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวคือ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด ระบบภาษีที่มีอัตราสูง ค่าจ้างแรงงานสูง ต้นทุนการประกอบธุรกิจสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ำ ประเทศคู่ค้าหลักเช่นรัสเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจและค่าเงินที่ลดลง เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มสกุลเงินยูโรไม่ขยายตัว ขณะที่เศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ อยู่ในสภาวะชะลอตัว
ความสัมพันธ์ไทย - ฟินแลนด์
      ไทยกับฟินแลนด์เป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟินแลนด์ในปี พ.ศ. 2462 โดยความสัมพันธ์ไทยกับฟินแลนด์จะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2562
ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
          การค้าและการลงทุนสองฝ่ายยังมีมูลค่าไม่มากนัก แต่มีศักยภาพที่จะสามารถเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลฟินแลนด์มีนโยบายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนไปยังเอเซีย รวมทั้งยังคงให้ความสนใจในการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียและไทย  
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
          ​นักท่องเที่ยวฟินแลนด์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวฟินแลนด์จัดเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีวันพักเฉลี่ยในไทยประมาณ 13.16 วัน และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 3,102.62 บาท/วัน/คน การใช้จ่ายส่วนใหญ่เน้นไปที่หมวดค่าที่พัก และการจับจ่ายซื้อของ นักท่องเที่ยวฟินแลนด์นิยมแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายทะเลมาก เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ปัจจัยในทางบวกที่ทำให้ชาวฟินแลนด์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวไทย คือการบริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ ของสายการบินฟินน์แอร์
ความคิดเห็นจากลูกค้า
 • ประทับใจการบริการของบริษัท โกลเบิลทัวร์มากๆเลยค่ะ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริหารดีมากค่ะ ใส่ใจลูกค้ามากๆ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ คราวหน้าจะมาใช้บริการที่โกลเบิลทัวรื เชียงใหม่อีกแน่ นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
  20-30 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่น โอซาก้า (Osaka) เกียวโต
  คุณเมย์
 • เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน​ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์  ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์ สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น​ ชมวิว​เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อ​ท​ ช้อปปิ้งเพลินเพลินย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน
  Moomai