VISA SERVICE

“มั่นใจทุกเส้นทาง ไปกับโกลเบิลทัวร์”

          บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด รับทำ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า
กับสถานฑูต แต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการจัดเตรียม
เอกสาร แนะนำ ข้อมูล และ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น

ประกาศจากสถานฑูตออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
          กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัคร
ขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเอง
เพื่อสแกน ลายนิ้วมือ

เปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 วีเอฟเอสโกลบอลจะเริ่มดำเนินการสำหรับ
สถานทูตออสเตรเลียที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครและทำไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

รายชื่อประเทศที่ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
          รายชื่อประเทศที่ทำความตกลงโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการตรวจลงตรา (visa) หรือการตรวจลงตรา
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ในการเข้าประเทศเหล่านี้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย


สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

กัมพูชา     บรูไน    บาห์เรน     เมียนมา      ไต้หวันสำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน

ญี่ปุ่น


สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

ฮ่องกง             มาเก๊า               ลาว            รัสเซีย        เวียดนาม       
สิงคโปร์            อินโดนีเซีย        ตุรกี            ฟิลิปปินส์    มัลดีฟส์           
มองโกเลีย         เซเซลส์            แอฟริกาใต้   มาเลเซีย
 

สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

เกาหลีใต้     ชิลี     บราซิล     เปรู     วานูอาตู     เอกวาดอร์     อาร์เจนตินาสำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 180 วัน

ปานามา


สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท พำนักได้ไม่เกิน 365 วัน

จอร์เจีย

Credit :: https://travel.kapook.com

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ
-   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานก่อนถึงวันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
-   รูปถ่ายสีขนาด กว้างxยาว 2x2 นิ้ว 2 รูป ขนาดของรูปตามตัวอย่างที่ระบุด้านข้างนี้นี้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
    พื้นหลัง สีขาวเท่านั้น  ไม่รับรูปที่พื้นหลัง สีน้ำเงิน , สีฟ้า หรือสีอื่นๆ ถ่ายหน้าตรงไม่เอียงข้าง ไม่เอียงหน้า
    ห้ามสวมแว่นตา, หมวก, ที่คาดผม , กิ๊บติดผมทุกชนิด แต่งกายสุภาพ สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 60 เปอร์เซ็น
    ของพื้นที่ถ่ายรูปถ่าย
-   หลักฐานรับรองการเงิน (สำเนาล่าสุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน นับย้อนจากเดือนที่เดินทาง)
    มีตราประทับรับรองจาก ทางธนาคาร ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า
    เจ้าของบัญชีต้องออกหนังสือ รับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
    (วีซ่าออสเตรเลีย ต้องใช้สมุดเงินฝากเล่มจริงด้วย สถานทูตจะคืนให้ในวันที่รับ เล่มคืน)
-   สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
-   สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหย่า (ถ้ามี)
-   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
-   หนังสือ รับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่
    มีตราประทับรับรองจาก ทางหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้
    และช่วงเวลาของการลางาน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
-   กรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ
    มีชื่อของท่านระบุ เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนอยู่ โดยสำเนาไว้ไม่เกิน3 เดือน
-   กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
-   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/ มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
    จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร
    เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ
    และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
-   สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
-   ข้าราชาการใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมใบลาพัก จากต้นสังกัด
    กรณีเกษียณแล้ว ให้ใช้ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
-   ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่า
     “ผู้เดินทางมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่าง ประเทศได้โดยมิต้องมีผู้ดูแล”
-   จดหมายเชิญจากต่างประเทศ (กรณีเดินทางไปดูงาน)
-   กรณี ที่ไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือเชิญจากประเทศปลายทาง ระบุชื่อ-สกุล ของผู้ยื่น
    ขอวีซ่าและที่อยู่ที่ติดต่อได้ในขณะที่พักอาศัยอยู่ ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า
    หรือเอกสารยืนยันการสำรองห้องพักจากทางโรงแรม ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า
-   ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (ประกันการเจ็บป่วย) เบี้ยประกัน 2,000,000 บาทขึ้นไป
-   ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินฉบับจริง
-   อื่น ๆ


ค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ จำนวน 1 คน ราคาท่านละ   XXX  บาท
**หมายเหตุ ในกรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่านไม่มีการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ **