VISA SERVICE

บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ


          บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าธุรกิจ ทางบริษัทเป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่ากับสถานฑูตของแต่ละประเทศ ให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน หรือแม้แต่ติดต่อธุรกิจในประเทศต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพ อีกทั้งทางเรายังคอยให้บริการในการจัดเตรียมเอกสาร แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ในการยื่นขอวีซ่า และรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตของท่านนั้นง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเทศ :

-   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานก่อนถึงวันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
-   รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และห้ามสวมใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา (ขนาดรูปสำหรับใช้ในการยื่น มีขนาดแตกต่างกันไปตามที่แต่ละกงศุลกำหนด)
-   หลักฐานรับรองการเงิน (สำเนาล่าสุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน นับย้อนจากเดือนที่เดินทาง)
    มีตราประทับรับรองจาก ทางธนาคาร ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า
    เจ้าของบัญชีต้องออกหนังสือ รับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
    (วีซ่าออสเตรเลีย ต้องใช้สมุดเงินฝากเล่มจริงด้วย สถานทูตจะคืนให้ในวันที่รับ เล่มคืน)
-   สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
-   สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหย่า (หากมี)
-   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
-   หนังสือ รับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่
    มีตราประทับรับรองจาก ทางหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้
    และช่วงเวลาของการลางาน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
-   กรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ
    มีชื่อของท่านระบุ เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนอยู่ โดยสำเนาไว้ไม่เกิน3 เดือน
-   กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
-   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/ มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
    จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร
    เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ
    และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
-   สำเนาสูจิบัตรสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
-   ข้าราชาการใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมใบลาพัก จากต้นสังกัด
    กรณีเกษียณแล้ว ให้ใช้ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
-   ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปต้องมีใบรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่า
     “ผู้เดินทางมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่าง ประเทศได้โดยมิต้องมีผู้ดูแล”
-   จดหมายเชิญจากต่างประเทศ (กรณีเดินทางไปดูงาน)
-   กรณี ที่ไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือเชิญจากประเทศปลายทาง ระบุชื่อ-สกุล ของผู้ยื่น
    ขอวีซ่าและที่อยู่ที่ติดต่อได้ในขณะที่พักอาศัยอยู่ ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า
    หรือเอกสารยืนยันการสำรองห้องพักจากทางโรงแรม ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า
-   ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (ประกันการเจ็บป่วย) เบี้ยประกัน 2,000,000 บาทขึ้นไป
-   ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินฉบับจริง
-   อื่น ๆ