รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน
ราคา 12,900 บาท
สิงหาพาแม่เที่ยว  เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
บินตรงจากเชียงใหม่  เที่ยวครบ พัก 4 ดาว  

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - หลวงพระบาง

12.15 น.คณะพร้อมกัน ณ เคาเตอร์สายการบินลาวแอร์ไลน์ ฝั่งระหว่างประเทศ

15.15 น.เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV636

16.15 น.เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์ท้องถิ่นรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง, เช็คอินที่พัก

  • ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) / กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง

มื้อเช้า ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ พาท่านลงเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

พาเที่ยวชม บ้านซ่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองผ้าทอสวยงามมากมายวางจำหน่าย จากนั้นพาท่าน ชม ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

มื้อเที่ยง ร้านเรือแพน้ำทิปโชคดี (มื้อที่ 3)

รายการ หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ พาล่องเรือกลับตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง, จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวย เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไป น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง

 

จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง

มื้อค่ำ ร้านอาหารปากห้วยมีไซ (มื้อที่ 4)

รายการ หลังจาก รับประทานอาหาร พาท่านเที่ยวชม ตลาดมืด ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิเช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม, ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา และอื่นๆอีกมากมาย

หลังจากพาซ็อปปิ้งเสร็จ กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

รายการ พาท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง หลังจากนั้นอิ่มบุญกันแล้ว พาท่านไปอิ่มท้องที่ ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอาหารพื้นบ้าน, ขนม,ของกินของใช้มากมาย และท่านยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้า ชาวบ้าน ที่มาจ่ายตลาดตอนเช้าอีกด้วย

มื้อเช้า ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

รายการ พาท่านเที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวังเก่า เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมผสานล้านช้างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า อาทิ บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ ของขวัญจากต่างประเทศต่างๆ และบริเวณพระราชวังยังมีที่ ประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางอีกด้วย

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

มื้อเที่ยง Dokjampa Restaurant โรงแรมเมืองทอง (มื้อที่ 6)

เมนู เฝอ หรือ ข้าวเปียก หรือ ข้าวซอย

รายการ เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง, ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินLao Airlines | Flight Number QV635

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ