รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่ – ซิดนีย์ – เมลล์เบิร์น 6 วัน 4 คืน
ราคา 62,900 บาท

เชียงใหม่ – ซิดนีย์ – เมลล์เบิร์น – เกาะฟิลลิป – เกรทโอเชี่ยนโร้ท์

6 วัน 4 คืน

< < < ไฮไลท์รายการ > > >

 ออกเดินทางจากเชียงใหม่ – บินภายในประเทศ ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 1 เที่ยวบิน – ยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่

ล่องเรือชมความงามอ่าวซิดนีย์  ชมความน่ารักของน้องโคล่า และ เจ้าจิงโจ้ สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา  บลูเม้าเท่นส์

ชมความน่ารักฝูงนกแพนกวินเกาะฟิลลิป ตื่นตากับ เกรทโอเชี่ยนโร้ท ถนนสายที่สวยที่สุดในโลก

* * * เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม * * * 

อัตราค่าบริการ เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

62,900.-  

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน มีเตียงเสริม

61,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

60,900.-

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

17,000.-

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค และสายการบินภายในประเทศเส้นทางซิดนีย์ – เมลเบิร์นตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 4. มัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียเฉพาะผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย ยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่เท่านั้น หากยื่นวีซ่าที่กรุงเทพมีค่าบริการเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 7. ชุด Gift set หมอนรองคอ และคู่มือเดินทาง กระเป๋า Hand Bang ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท / ท่าน
 6. ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรม แนะนำควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 7. ค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะขายอินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมง
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก :

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาล บางสายการบิน มีการการันตรีมัดจำที่นั่งสายการบิน และ มัดจำโรงแรมที่พัก จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ที่ได้ชำระมาแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
 2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
 4. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล