รายละเอียดทัวร์
Countdown 2020 Taipei Taichang
ราคา 26,900 บาท

Countdown 2020
Taipei Taichang

 

เดินทางวันที่ 8 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63
เที่ยววันหยุด ไม่ต้องลางาน !!!

 

ü พักโรงแรม ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้งได้ไม่จำกัดเวลา

ü บินดี 5 ดาว ¶¶¶¶¶ บริการเป็นเลิศ

ü พิเศษ !! ลิ้มรสอาหารมิชลิน เสี่ยวหลงเปา จากร้านมิชลิน

 ü อิ่มไม่อั้นกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน

ü สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ไทจง ปล่อยโคมขงหมิง

ü ไหว้พระขอพรเทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน

ü ขอเทพเย่ว์เหล่า เทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

ü ชมวิวทะเลสาบสุริยัน – จันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ้ง
28 ธ.ค. 62    เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทจง – แช่ออนเซ็น
29 ธ.ค. 62    หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – วัดพระถังซัมจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – GAOMEI WETLANDตลาดฟ่งเจี๋ย
30 ธ.ค. 62   ไทจง - ไทเป – Duty Free – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

31 ธ.ค. 62     วัดหลงซาน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟ Shifen -
  ปล่อยโคมขงหมิง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

1 ม.ค. 63      ไทเป – เชียงใหม่

 

อัตราค่าบริการเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป

เดินทางวันที่

พัก 2 – 3 ท่านต่อห้องราคาท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63

26,900  บาท

8,500  บาท